Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Newyddion/ News

Newyddion/ News

Page 1

 • Gwobr Platinwm Eco-Sgolion / Eco-Schools Platinum Award

  Published 07/12/18

  Llongyfarchiadau i gyngor eco yr ysgol am lwyddo i ennill Gwobr Platinwm Eco-Sgolion. Diolch i'r cyngor a Miss Lewis am ei gwaith caled.

  Read More
 • Plant Mewn Angen / Children In Need

  Published 16/11/18

  Diolch yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd tuag at yr apel. Llwyddwyd i godi £314.02 tuag at yr apel.

  Read More
 • Cogurdd

  Published 04/02/19

  Eleni aeth 14 o ddisgyblion ati i greu Cebab llysieuol â phesto heb gnau yn rownd yr Ysgol o Cogurdd.         Llongyfarchiadau i Ela Mablen ar ddod yn   fuddugol. Diolch i chi gyd am gystadlu a gwneud ymdrech arbennig.

   

  Read More
 • Pel-rwyd cylch aeron / Aeron cluster netball competition

  Published 17/01/19

  Llongyfarchiadau i ferched blwyddyn 5 a 6 am ddod yn bencampwyr pel-rwyd clwstwr Aeron

  Read More
 • Casglu i'r di-gartref / Collecting for the homeless

  Published 17/01/19

  Casglodd disgyblion blwyddyn 3 bwyd i'r di-gartref. Diolch i Guy Evans o'r gymdeithas am ddod i'w gasglu.

  Read More
 • Sgiliau i chwarae / Skills to play

  Published 17/01/19

  Llongyfarchiadau i'r criw yma or dosbarth Meithrin sydd wedi llwyddo yn 'Sgiliau i Chwarae'.

  Read More
 • Bore coffi Macmillan / Macmillan coffee morning

  Published 28/09/18

  Ar ran cyngor yr ysgol hoffwn i ddweud diolch am ddod i'r bore coffi. Rydym yn gwerthfawrogi llawer ac rydym wedi codi £820.49 i Macmillan. Diolch am yr help!! Farhan a Jasmine

  Read More
 • Ymweliad Bl. 1 a 2 / Year 1 & 2 Visit

  Published 05/07/18

  Buodd bl.1 a 2 yn amgueddfa plentyndod ac yn Teifimania ar ei ymweliad haf. Cawson amser diddorol yn edrych ar degannau ar drws y degawdau a profi sut bod mewn Ysgol yn yr hen dyddiau. Cafwyd hwyl yn Teifimanio yn dringo, neidio a chymdeithasu.

   

  Read More
 • Ymweliad yr R.N.L.I / R.N.L.I Visit

  Published 14/06/18

  Diolch i'r R.N.L.I am ddod i siarad gyda ni am ddiogelwch a'r y traeth

  Read More
 • Prosiect Ohio / Ohio Project

  Published 14/06/18

  Cafodd plant blwyddyn 3 modd i fyw yn ystod eu hymweliada'r amgueddfa yn Aberystwyth ar ddydd Iau y 20fed o Fai. Cafwyd gyflwyniad hwyliog dros ben i'r prosiect Cymru Ohio. Dysgoit am fywyd cyn yr ymfudiad a chawsant eu hysbrydoli i greu rhan o ddarn Celf Panorama godidog gyda Philip Huckin. Fe fydd arddangosfa yn cael ei chynnal ar Fehefin y 25ain yn neuadd Llangeitho.

  Read More
 • Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed

  Published 14/06/18

  Cafodd Ela Mablen eisteddfod a hanner yn Eisteddfod Cenedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed.Cyrhaeddodd Ela y llwyfan mawr mewn pump cytadleuaeth! Fe gafodd dwy fedal aur am ganu cerdd dant a llefaru i flynyddoedd 3 a 4, y fedal arian am ganu unawd I flynyddoedd 3 a 4 ac yna dwy fedal efydd un am y gystadleuaeth canu gwerin i flynyddoedd 6 ac iau  a’r llall am ganu deuawd gydag Eos Dafydd. Da iawn Ela a da iawn Eos!

   

  Read More
 • Gwyl Chwaraeon yr Urdd / Urdd Sport Festival

  Published 16/05/18

  Ar ddydd Sadwrn 12fed o Fai bu tîm pêl droed yr ysgol yn cystadlu ym mhencampwriaeth Cymru. Roedd y gobeithion yn uchel ar ôl ennill llynedd. Yn ei grŵp cafwyd gêm cyfartal yn erbyn Llanfair Caerinion ac yna curo Ysgol Bro Allta ag Ysgol Gwauncelyn i ennill y grŵp. Curwyd St Peters yn y chwarteri ac yn Bryncoch yn y rownd gyn-derfynol. Ymlaen i’r rownd derfynol unwaith eto yn erbyn Gwauncelyn. Ar ddiwedd y gêm roedd y sgôr yn gyfartal ac felly roedd yn rhaid mynd i amser euraidd ac er mawr siom, colli fu’r hanes. Llongyfarchiadau mawr i’r bechgyn am ddod yn ail yng Nghymru—Gwych.

  Aelodau’r tîm :- Steffan (capten), Wil, Finlay,     Ethan, Zeké, Rhys, Rhodri, Jack, Krzysztof a Dion.

   

  Ar yr un diwrnod bu 30 o blant yr ysgol yn rhedeg yng nghystadleuaeth trawsgwlad Cymru a gwnaeth pawb eu gorau glas  a perfformio’n wych. Y medalwyr oedd Martha 1af merched bl.5, Seren 3ydd merched bl.6 a Ellis 3ydd bechgyn bl.3.

  Da iawn pawb a fu’n cynorthwyo’r ysgol.

   

  Read More