Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Newyddion/ News

Newyddion/ News

Page 2

 • Arad Goch

  Published 25/02/20

  Cafodd bl. 5 a 6 y cyfle i weld perfformaid newydd gan Arad Goch sef ‘Tu Fewn a Tu Fas’. Ar ôl y perfformiad cynhaliwyd gweithdai i’r plant yn seiliedig ar beth welwyd.

   

  Read More
 • Cogurdd

  Published 25/02/20

  Eleni aeth 12 o ddisgyblion ati i greu Cibab ffrwythau yn rownd yr ysgol o Cogurdd. Llongyfarchiadau i Ela  Mablen ar ddod yn fuddugol ac i Maisie Tuson a Ella Phillips am ddod yn gydradd ail. Diolch i chi gyd am gystadlu a gwneud ymdrech arbennig.

  Llwyddod Ela i ddod yn drydydd yn rownd derfynol y Sir.

   

  Read More
 • Wythnos Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Ddiogel / Safer Internet Use Week

  Published 25/02/20

  Cafodd y Dewiniaid Digidol wythnos brysur yn addysgu eu cyd-ddisgyblion. Cynhaliwyd gwasanaeth i holl ddisgyblion yr ysgol. Aeth y Dewiniaid Digidol o gwmpas y dosbarthiadau yn rhoi gwersi ar

  Derbyn—defnyddio y bee-bots newydd yn y dosbarth

  Blwyddyn 1—creu logo e-ddiogelwch newydd ar JIT

  Blwyddyn 2—Codio e-ddiogelwch

  Blwyddyn 3 a 4—Microbits                  

  Cafodd blwyddyn 5 a 6 wersi ar seibr fwlio, pwysigrwydd o greu cyfrineiriau cryf ac hefyd e-byst sbam.

  Gorffenwyd yr wythnos drwy ymweld â chartref preswyl Min y Môr i ddarparu sesiwn TGCh

   

  Read More
 • Elin o Cyw / Elin from Cyw

  Published 25/02/20

  Fel rhan o thema’r dosbarth meithrin a derbyn, cafwyd ymweliad cyffrous iawn gan Elin, un o gyflwynwyr Cyw. Treuliodd Elin y bore yn canu a dawnsio gyda’r plant i nifer o ganeuon Cyw. Cafwyd hefyd sesiwn stori ac bu’r plant yn mwynhau gofyn cwestiynau iddi.  Aeth Elin nôl gyda llond car o luniau lliwgar.

   

  Read More
 • Disgo Santes Dwynwen / Santes Dwynwen Disco

  Published 25/02/20

  Trefnwyd ddisgo Santes Dwynwen i’r ysgol gyfan gan aelodau’r  Cyngor Ysgol a Siarter Iaith er budd gwaith yr Urdd yng Nghylch Aeron. Gwerthwyd cacennau, bisgedi a ffrwythau yn y disgo ac bu pawb yn danwsio i gerddoriaeth Cymraeg. Hefyd crewyd cardiau Santes Dwynwen gan aelodau’r cynghorau i werthu.

  Diolch i bawb a gyfranodd tuag at y diwrnod.

   

  Read More
 • Cynhadledd Lles / Wellbeing Conference

  Published 25/02/20

  Llongyfarchiadau i Celt a Trystan am gyflwyniad arbennig i benaethiaid y Sir ar ein defnydd o Yoga a 'Speakr' yn yr ysgol i hyrwyddo lles ein disgyblion. Trefnwyd gan Ysgolion Iach y Sir

  Read More
 • Ffair Nadolig yr Ysgol / School Christmas Fair

  Published 17/12/19

  Bu pob disgybl yn brysur iawn yn paratoi nwyddau i werthu ar y noson. Agorwyd y ffair drwy ganu carolau o  gwmpas y goeden. Bu’r stondinau yn brysur dros ben yn gwerthu eu nwyddau ac roedd bwrlwm mawr yng ngroto Siôn Corn. Diolch i bawb a fu’n cynorthwyo ar y noson ac i chi fel rhieni am eich cefnogaeth.

   

  Read More
 • Ymweliad yr Archdderwydd / Archdruid Visit

  Published 17/12/19

  Cafodd Bl. 5 a 6 ymweliad anisgwyl gan Myrddin ap Dafydd, Archdderwydd Cymru. Bu’n sgwrsio gyda’r plant am ei ddyletswyddau fel Archdderwydd ac yn trafod arwyddocâd yr Orsedd. Aethpwyd ymlaen i gyfansoddi cerdd gyda’I gilydd.   Cyn diwedd y bore cafwyd cyfle i ofyn cwestiynnau iddo. Mae pawb bellach yn edrych ymlaen yn eiddgar i ymweliad yr Eisteddfod a Cheredigion ym mis Awst.

   

  Read More
 • Cwrdd Diolchgarwch /Harvest Festival

  Published 07/11/19

  Eleni cynhaliwyd ein Cwrdd Diolchgarwch yn yr ysgol. Casglwyd tuag at ‘Banciau Bwyd’ Ceredigion. Diolch i bawb am eu cefnogaeth.

  Read More
 • Gweithdy Beicio / Biking Workshop

  Published 07/11/19

  Diolch yn fawr iawn i Mr. a Mrs. Tarling o glwb ‘West Wales Cycling’ am ddod i’r ysgol i gynnal gweithdy beicio gyda disgyblion blynyddoedd 3 a 4.

  Diolch hefyd i Joshua Tarling cyn ddisgybl o’r ysgol am ddod i siarad gyda’r plant am eu lwyddiant yn y byd beicio.

  Read More
 • Noson Lawen

  Published 11/06/19

  Anrhydedd mawr oedd hi i gôr yr ysgol dderbyn gwahoddiad i ganu yn y Noson Lawen a fydd yn cael ei ddarlledu ar S4C yn fuan iawn. Diolch i holl aelodau’r côr am rhoi ei amser i’r ymarferion ac i Mrs. Griffiths-Jones a Mrs. Owen am ddysgu’r plant. Diolch i chi fel rhieni am eich cefnogaeth.

  Bu Ela Griffiths-Jones hefyd yn perfformio fel unawdydd.

  Read More
 • Trawsgwlad yr Urdd Cymru / Urdd Wales Crosscountry

  Published 11/06/19

  Llongyfarchiadau enfawr i dîm trawsgwlad yr ysgol am ddod yn bencampwyr trawsgwlad Cymru yng Ngwyl Chwaraeon yr Urdd Cymru. Cymerodd 35 o ddisgyblion yr ysgol ran.Y plant a ddaeth yn y deg cyntaf oedd:                                                                    

   Bechgyn bl.3—Sonny 1af, Teifio 9fed                              

   Merched bl.3—Rhianna 4ydd, Ffion 8fed                       

   Merched Bl.6—  Chloe 7fed                                                       

   Y timau a ddaeth yn y tri cyntaf oedd:       Bechgyn bl.3—2il,     Merched bl.3—1af,     Bechgyn bl.4– 3ydd   Merched bl.4—2il,     Merched Bl.6—1af      

   

  Read More