Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Bore Coffi Macmillan/Coffee Morning

COFIWCH AM EIN BORE COFFI MACMILLAN - 30AIN MEDI 2011

PLEASE REMEMBER OUR MACMILLAN COFFEE MORNING - 30TH SEPTEMBER 2011

Bydd Bore Coffi Macmillan yn cael ei gynnal yn Neuadd yr Ysgol bore dydd Gwener, 30ain Medi o 8.45 tan 11.00 y bore.

Gwahoddwn pob plentyn i ymuno yn yr hwyl drwy wisgo dillad eu hun - ar y thema lliwiau pinc a/neu gwyrdd (ond dim dillad y fyddin) am dâl o 50c. Byddant hefyd yn gallu prynu diod a chacen am 50c yn ystod y bore.

Fe fydd stondin gacennau, felly croesawn unrhyw gyfraniadau oddi wrthoch.

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr o blith y rhieni, felly os gallwch helpu yn ystod y bore, rhowch wybod i ni. Diolch.

Our annual Macmillan Coffee Morning will be held on Friday 30th September from 8.45 to 11.00a.m in the school hall.

We invite every child to join the fun by wearing their own clothes - following a pink and/or green theme (but not army camouflage) - for a donation of 50p. They will also be able to buy a cake and drink in the morning for 50p.

We will have a cake stall, so all contributions of cakes will be much appreciated.

We are looking for parental 'volunteers' to help on the morning, so please let us know if you are available. Thank you.