Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Eisteddfod - Llongyfarchiadau / Congratulations

Llongyfarchiadau i'r disgyblion a wnaeth mor arbennig yn Eisteddfod Gylch yr Urdd yn Felinfach. Dyma'r canlyniadau :-

1af - Canu Deuawd Bl. 5 a 6 - Heledd Evans a Hannah Williams

1af - Parti Unsain

1af - Parti Deulais

1af - Ensemble Lleisiol

1af - Cor

1af - Crosio a gwau Bl. 3 a 4 - Chloe Dunn

2il - Parti Llefaru Bechgyn

1af -  Parti Dawnsio Disgo

Congratulations to all the pupils who did exceptionally well at the Area Urdd Eisteddfod at Felinfach. Here are the results :-

1st - Solo Duet Yr. 5 & 6 - Heledd Evans and Hannah Williams

1st - Unison Party

1st - 'Parti Deulais'

1st - Ensemble

1st - Choir

1st - Crochet and knitting competition Yr. 3 & 4 - Chloe Dunn

2nd - Boys Recitation Party

1st - Disco Dancing

Bydd y cystadleuwyr a ddaeth yn gyntaf yn mynd ymlaen i'r Eisteddfod Sir ym Mhontrhydfendigaid ar yr 17eg o Fawrth.

Pob lwc a dymuniadau gorau i chi gyd.

All the competitors that came first will go on to compete at the County Eisteddfod in Pontrhydfendigaid on the 17th March.

Best wishes to you all.