Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Clybiau Ysgol

Clwb Urdd

Cynhelir Clwb yr Urdd bob nos Fawrth o 3.30yp - 4.30yp, i ddisgyblion Bl. 1 - 6.

Clwb Tenis

Mi fydd Clwb Tenis yn dechrau ar nos Fercher 13.4.16. Mae Clwb Tenis yn rhedeg o fis Mehefin tan ddiwedd mis Medi i ddisgyblion CA2, (Bl. 3, 4, 5 a 6) ar ôl ysgol pob dydd Mercher, o 3.30 yp - 4.30yp. Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Miss Anne Lewis, Athrawes Blwyddyn 4.

Mi fydd y clwb tenis yn hollol ddibynol ar y tywydd. Os ydy'r tywydd yn anffafriol amser cinio mi fydd y clwb yn cael ei ganslo. Mi fydd neges yn cael ei roi ar wefan yr ysgol a Schoop.

Clwb Rhedeg

Cynhelir y clwb rhedeg yn gyson trwy'r flwyddyn yn ystod yr awr ginio ar ddydd Llun, Mawrth a Iau ac mae'n agored i blant o bob oedran. Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Mr. Robert Jones, Athro Bl.6.

Clwb T.G.Ch.

Cynhelir Clwb T.G.Ch. bob nos Iau yn neuadd yr ysgol gyda gweithgareddau TGCh amrywiol. Croeso i blant Bl. 1 - 6 ymuno gyda ni o 3.30 - 4.30y.p.  Am fwy o fanylion cysylltwch a Miss C.Tobias Bl.5.

Clwb Pel-rwyd

Cynhelir Clwb Pel-rwyd, bob nos Lun i blant Bl. 5 a 6. Mi fydd yn dechrau ar nos Lun 8fed o Fedi, 3.30 - 4.00y.p.

Clwb Ffilmiau

Cynhelir Clwb ffilm nos Fercher cyntaf bob mis. Nodir y dyddiadau yn nyddiadur y tymor.

CYLCH MEITHRIN ABERAERON

Mae'r ysgol a darpariaeth gofal tu allan i'r ysgol ar y campws.

Er mwyn sicrhau lle i'ch plentyn dylid cofrestri mewn da bryd.

Mae angen i chi gwblhau ac arwyddo cytundeb a fydd yn parhau am hanner tymor.

Os am ragor o fanylion a wnewch chi gysylltu a'r ysgol.

Clwb Cywion

Dydd Llun - Dydd Gwener o 1.00yp - 3.00yp ar gyfer plant 2 1/2 - 4 oed. Pris y sesiwn £6.50.

Clwb Adar

Dydd Llun - Dydd Gwener o 3.30yp - 5.30yp ar gyfer plant 3 - 11 oed. Pris y sessiwn £6.50.