Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Llythyron i Rieni

Please click the attachments below to view our Letters to Parents.

 1. ADY amserlen ALN timeline
 2. Privacy Notice - Ysgol Gynradd Aberaeron E
 3. Polisi Preifatrwydd - Ysgol Gynradd Aberaeron
 4. Ffeithiau - Anghenion Dysgu Ychwanegol
 5. Factsheet - Additional Learning Needs
 6. Tocynnau pel droed 2018 / Football Tickets
 7. Sustrans.- Bike Gym - Bl 3 a 5 / Year 3 and 5
 8. Gwyl Criced Ceredigion Actif / Ceredigion Active Cricket Festival
 9. Diwrnod Gwyrdd / Green Day
 10. Digwyddiadau / Events
 11. 5 a 6 Gwyl Chwaraeon / Year 5 and 6 Sport Festival
 12. Tywydd poeth / Warm Weather
 13. Trip Bl.1 a 2 2018 / Year 1 and 2 trip 2018
 14. Mini Menter 2018 - Cymraeg
 15. Mini Menter 2018 - English
 16. Poster Tic Toc / Tic Toc Poster
 17. Lluniau ysgol 2018
 18. Proms Bl.6. cymraeg
 19. Year 6 Proms
 20. Sioe Na Nel / 'Na Nel' Show
 21. Amgueddfa Aberystwyth - Gweithdy Ohio / Aberystwyth Museumn - Ohio Project
 22. Sesiwn Blasu Criced Bl.1,2a3 / Cricket Taster Session Yr.1,2and3
 23. gwybodaeth am bresenoldeb dwy ieithog
 24. Welcome back to the Summer Term2018
 25. Croeso nol i dymor yr Haf 2018
 26. Wythnos Codi Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth/Autism Awareness Week
 27. Rights of the Child Saesneg
 28. Hawliau Plant Cymraeg
 29. Pentywyn 2018 llythyr cyntaf / Pendine 2018 First Letter - Yr 6 / Bl.6
 30. Nofio Bl.2
 31. social media age restrictions
 32. Parents and Carers Check List
 33. Aeron Cluster Crosscountry 2018
 34. trawsgwlad y cylch 2018
 35. Proms Bl.6
 36. Naturesbase - 2018
 37. Trawsgwlad Dyfed / Dyfed Crosscountry 2018
 38. Trawsgwlad ysgol / School Crosscountry 2018
 39. Digwyddiad Wythnos Gwyddoniaeth / Science Week Event 5 a 6
 40. 28.2.18 canslo pared gwyl dewi / cancelling St David's Day Procession
 41. Sioe lyfrau fwyaf y Byd / The biggest book show on earth - Bl 5 a 6 / Year 5 & 6
 42. Dydd Gwyl Dewi / St David's Day 2018
 43. Celf a chrefft - aelodaur Urdd / Art and Craft - Urdd members
 44. Atgoffa amgueddfa wlan
 45. Trip Amgueddfa wlan / Wollen museumn trip
 46. Penwythnos Llangrannog 2018
 47. Sioe 'Wy Chips a Nanin' Show - 9.2.18
 48. Diwrnod Naturesbase
 49. Poster Ysgol Berfformio / Performing School Poster - Ionawr/January 2018
 50. Parti Santes Dwynwen Party
 51. Llanerchaeron - Poster Hanner Tymor / Half Term Poster
 52. Llanerchaeron - Taflen Hanner Tymor Chwefror 2018 / Half Term February
 53. Theatr Felinfach - Clwb Dawns a Chan Ionawr/ Sing and Dance Club January 2018
 54. Digwyddiadau Nadolig Saesneg 2017
 55. Cyngerdd Tra bo dau / Tra bo Dau Concert
 56. Cystadleuaeth Cogurdd / Cogurdd Competition
 57. llythyr sioe / Show letter
 58. Sêl ail-gylchu 2017 Recycling Sale
 59. Digwyddiadau Nadolig Cymraeg 2017
 60. Trip Derbyn i'r Castell - newid dyddiad/ Nursery Trip to Castle - change of date
 61. Cwrdd Diolchgarwch 2017 Harvest Thanksgiving
 62. Noson rieni newid dyddiad - Parents Evening change of date
 63. Cystadleuaeth 7 bob-ochr rygbi'r Urdd Rugby 7 a-side - aelodau'r tim yn unig / team members only
 64. Diogelwch ffordd Road Safe
 65. Statws Ysgol Awtistiaeth Gyfeillgar
 66. Cylchlythyr Medi 2107 September newsletter
 67. Clybiau ac amserlen Tymor yr Hydref / Autumn Term 2017 Dates
 68. Taliad Gwersi offerynnau / Insrumental lessons payment
 69. Bore Coffi Macmillan Coffee Morning - 22.9.17
 70. gwybodaeth am bresenoldeb dwy ieithog
 71. pwy sy am wersi - nodyn Meh 17
 72. NODYN I RHIENI YNGLYN A PRIS CINIO MIS MEDI 2018