Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Newyddion/ News

Newyddion/ News

Page 2

 • Llwyddiant Rygbi / Rugby Success

  Published 26/10/22

  Llongyfarchiadau i Harry Lloyd sydd wedi cael ei ddewis i chwarae i dîm rygbi dan 11 Ceredigion. Pob lwc iddo

  Read More
 • Fferm Blaencamel Farm

  Published 26/10/22

  Cafodd disgyblion y dosbarth meithrin a derbyn fore wrth eu boddau wrth iddynt fynychu fferm Blaencamel. Cafwyd y cyfle i weld yr amrywiaeth o lysiau a oedd yn cael ei dyfu yno ac hefyd y cyfle i helpu i gynaeafu tomato a betys. Diolch yn fawr iawn i deulu’r Vince am y croeso ac am yr holl lysiau a chafwyd i fynd nôl i’r ysgol gyda ni.

  Read More
 • Eisteddfod Rhanbarth yr Urdd / Urdd Area Eisteddfod

  Published 20/05/22

  Llongyfarchiadau mawr i Nanw Griffiths-Jones ar ei buddugoliaeth yn y cystadleuthau unawd bl.2 ac iau, cerdd dant bl.2 ac iau ac hefyd llefaru unigol bl.2 ac iau yn yr eisteddfod. Pob lwc iddi yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Da iawn hefyd i Olwyn Horsey a Nanw Griffiths-Jones yn y gystadleuaeth Alaw Werin ac hefyd i griw yr Ymgom am eu hymdrechion ar y diwrnod. Aelodau’r Ymgom oedd Francessca Cooper, Anabelle Rogers, Jac Costello a Kai Lloyd.

  Read More
 • Wcrain / Ukrain

  Published 20/05/22

  Daeth pawb i’r ysgol yn gwisgo dillad melyn a glas gan roi cyfraniad tuag at gronfa dyngarol yr Wcrain. Codwyd £294 tuag at yr apêl.

  Read More
 • Siarter Iaith

  Published 20/05/22

  Mae’r aelodau wedi bod yn brysur iawn yn creu cennin pedr yn barod ar gyfer dathlu Dydd Gwyl Dewi. Erbyn hyn maent wedi cael ei dosbarthu o amgylch busnesau’r dref. Edrychwch allan amdanynt yn ffenestri’r busnesau wrth i chi gerdded o amgylch y dref..

  Read More
 • Ffair Wyddoniaeth / Science Fair

  Published 20/05/22

  ddathlu Wythnos Wyddoniaeth aeth blynyddoedd 5 a 6 i Brifysgol Aberyswyth. Cafwyd bore hwylus yn ymweld ag amryw o stondinau a chael y cyfle i arbrofi.

  Read More
 • Eisteddfod Cylch yr Urdd / Urdd Aeron Cluster Eisteddfod

  Published 20/05/22

  Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd rhan yn eisteddfod cylch Aeron yn ddiweddar. Braf oedd gweld cymaint o’r ysgol yn cystadlu. Canlyniadau’r dydd Unawd bl.2 ac iau—1af Nanw Griffiths-Jones, 3ydd Alaw Freeman Llefaru bl.2 ac iau—1af Nanw Griffiths-Jones, 2il Alaw Freeman Unawd bl.5 a 6—Francessca Cooper

  Read More
 • Dydd Gwyl Dewi / St David's Day

  Published 20/05/22

  Braf oedd gweld cymaint o’n disgyblion wedi gwisgo eu dillad traddodiadol Cymreig i’r ysgol. Cynhaliwyd ein gorymdaith Gŵyl Dewi o gwmpas Aberaeron a braf oedd gweld cymaint o bobl allan ar y stryd eleni. Cynhaliwyd amryw o weithgareddau i ddathlu’r diwrnod yn yr ysgol a chafwyd cawl blasus i ginio wedi cael ei goginio gan gogyddion yr ysgol.

  Read More
 • Cwis Dim Clem Quiz

  Published 14/01/22

  Llongyfarchiadau mawr i Ela, Francessca, Kai a Jac oedd yn fuddugol yng ngwis Dim Clem, De Ceredigion. Trefnwyd gan Cered, Menter Iaith Ceredigion.  Pob lwc yn y rownd nesaf.

  Read More
 • Wythnos Gwrth-fwlio / Anti-bullying Week

  Published 19/11/21

  Buodd y plant yn gwneud nifer o wahanol weithgareddau ade wythnos gwrth-fwlio

  Read More
 • Diwrnod y Cadoediad / Armistice Day

  Published 18/11/21

  Ymunodd ein Llysgenhadon a chynrychiolwyr o'r Cyngor Ysgol y Lleng Brydeinig Frenhinol mewn gwasanaeth i gofio'r cadoediad. The School Ambassadors and representatives from the School Council joined the Royal British Legion in a service to commemorate Armistice

  Read More
 • Mr Jones

  Published 14/12/20

  Y mae Mr Robert Jones yn ymddeol wedi dros 35 o flynyddoedd o wasanaeth yn Ysgol Gynradd Aberaeron. Fe fyddwn yn gweld ei eisiau yn fawr - mae wedi bod yn athro ymroddedig a theyrngar dros y blynyddoedd. Dymunwn ymddeoliad hir, hapus ac iach iddo ac rydym yn siwr o'i weld o gwmpas Aberaeron

  Read More