Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Newyddion/ News

Newyddion/ News

Page 2

 • Ffair Nadolig yr Ysgol / School Christmas Fair

  Published 17/12/19

  Bu pob disgybl yn brysur iawn yn paratoi nwyddau i werthu ar y noson. Agorwyd y ffair drwy ganu carolau o  gwmpas y goeden. Bu’r stondinau yn brysur dros ben yn gwerthu eu nwyddau ac roedd bwrlwm mawr yng ngroto Siôn Corn. Diolch i bawb a fu’n cynorthwyo ar y noson ac i chi fel rhieni am eich cefnogaeth.

   

  Read More
 • Ymweliad yr Archdderwydd / Archdruid Visit

  Published 17/12/19

  Cafodd Bl. 5 a 6 ymweliad anisgwyl gan Myrddin ap Dafydd, Archdderwydd Cymru. Bu’n sgwrsio gyda’r plant am ei ddyletswyddau fel Archdderwydd ac yn trafod arwyddocâd yr Orsedd. Aethpwyd ymlaen i gyfansoddi cerdd gyda’I gilydd.   Cyn diwedd y bore cafwyd cyfle i ofyn cwestiynnau iddo. Mae pawb bellach yn edrych ymlaen yn eiddgar i ymweliad yr Eisteddfod a Cheredigion ym mis Awst.

   

  Read More
 • Cwrdd Diolchgarwch /Harvest Festival

  Published 07/11/19

  Eleni cynhaliwyd ein Cwrdd Diolchgarwch yn yr ysgol. Casglwyd tuag at ‘Banciau Bwyd’ Ceredigion. Diolch i bawb am eu cefnogaeth.

  Read More
 • Gweithdy Beicio / Biking Workshop

  Published 07/11/19

  Diolch yn fawr iawn i Mr. a Mrs. Tarling o glwb ‘West Wales Cycling’ am ddod i’r ysgol i gynnal gweithdy beicio gyda disgyblion blynyddoedd 3 a 4.

  Diolch hefyd i Joshua Tarling cyn ddisgybl o’r ysgol am ddod i siarad gyda’r plant am eu lwyddiant yn y byd beicio.

  Read More
 • Noson Lawen

  Published 11/06/19

  Anrhydedd mawr oedd hi i gôr yr ysgol dderbyn gwahoddiad i ganu yn y Noson Lawen a fydd yn cael ei ddarlledu ar S4C yn fuan iawn. Diolch i holl aelodau’r côr am rhoi ei amser i’r ymarferion ac i Mrs. Griffiths-Jones a Mrs. Owen am ddysgu’r plant. Diolch i chi fel rhieni am eich cefnogaeth.

  Bu Ela Griffiths-Jones hefyd yn perfformio fel unawdydd.

  Read More
 • Trawsgwlad yr Urdd Cymru / Urdd Wales Crosscountry

  Published 11/06/19

  Llongyfarchiadau enfawr i dîm trawsgwlad yr ysgol am ddod yn bencampwyr trawsgwlad Cymru yng Ngwyl Chwaraeon yr Urdd Cymru. Cymerodd 35 o ddisgyblion yr ysgol ran.Y plant a ddaeth yn y deg cyntaf oedd:                                                                    

   Bechgyn bl.3—Sonny 1af, Teifio 9fed                              

   Merched bl.3—Rhianna 4ydd, Ffion 8fed                       

   Merched Bl.6—  Chloe 7fed                                                       

   Y timau a ddaeth yn y tri cyntaf oedd:       Bechgyn bl.3—2il,     Merched bl.3—1af,     Bechgyn bl.4– 3ydd   Merched bl.4—2il,     Merched Bl.6—1af      

   

  Read More
 • Trawsgwlad Dyfed / Dyfed Crosscountry

  Published 09/04/19

  Aeth dros 40 o blant i gynrychioli’r ysgol yng nghystadleuaeth trawsgwlad Dyfed yng Nghaerfyrddin. Da iawn i bawb am ei ymdrech.

  Medalwyr unigol: Sonny: 2il, Jobey: 10fed, Martha: 7fed

  Medalwyr tîm : Bechgyn Bl.3— Sonny, Jobey, Teifion—3ydd

  Merched Bl.3—Rhianna, Charlotte, Anabelle —3ydd

  Merched Bl.6—Martha, Chloe, Jasmine W—2il

   

  Read More
 • Eisteddfod Rhanbarth Ceredigion / Ceredigion Area Eisteddfod

  Published 31/03/19

  Llongyfarchiadau i’r canlynol ar lwyddiant arbennig yn yr Eisteddfod ym Mhontrhydfendigaid:

   2il Llefaru i Ddysgwyr Bl.2 ac iau—Miley Thomas

  1af Unawd Cerdd Dant Bl. 3 a 4—Ela Mablen Griffiths-Jones

  3ydd    Unawd Bl3 a 4-Ela—Mablen Griffiths Jones                    

    1af    Llefaru Bl3 a 4—Ela Mablen Griffiths Jones                      

  2il    Unawd Alaw Werin Bl6 ac iau - Ela Mablen Griffith-Jones

  1af  Deuawd Bl.6 ac iau—Eos Dafydd a Ela Mablen Griffiths-Jones

  2il Deuawd Cerdd Dant - Eos Dafydd a Ela Mablen Griffiths-Jones

   2ail    Parti Deulais;  2il Ymgom;  3ydd Côr; 2il Parti Llefaru; 3ydd Parti Unsain Dysgwyr                            

     Pob lwc i Ela ac i Eos yng Nghaerdydd ym mis Mai.

  Read More
 • Eisteddfod Cylch Aeron / Aeron Cluster Eisteddfod

  Published 25/03/19

  Llongyfarchiadau i bawb a wnaeth gystadlu yn eisteddfod cylch Aeron yn Theatr Felinfach dydd Mawrth y 12fed o Fawrth. Yn yr ynawd cerdd-dant bl.2 ac iau daeth Nanw Griffiths-Jones yn 2il. Yn y llefaru bl.2 ac iau i ddysgwyr daeth Miley Thomas yn 1af, Antoni Raczynski yn 2il a Eva Berkshire yn 3ydd. Yn yr unawd bl.3 a 4 daeth Ela Mablen Griffiths-Jones yn 1af, Fflur McConnell yn 2il. Yn y llefaru bl.3 a 4 daeth Ela Mablen Griffiths-Jones yn 1af a Fflur McConnell yn 2il. Yn yr unawd cerdd dant bl.3 a 4 daeth Ela Mablen Griffiths-Jones yn 1af a Fflur McConnell yn 2il. Yn yr unawd Alaw Werin bl.6 ac iau daeth Ela Mablen Griffiths-Jones yn 1af, Fflur McConnel yn 2il a Eos Dafydd yn 3ydd. Yn yr unawd bl.5 a 6 daeth Eos Dafydd yn 1af. Yn y llefaru bl.5 a 6 daeth Eos Dafydd yn 2il. Yn y deuawd bl.6 ac iau daeth Eos Dafydd a Ela Mablen Griffiths-Jones yn 1af. Yn y deuawd cerdd dant daeth Eos Dafydd a Ela Mablen Griffiths-Jones yn 1af.  Daeth yr ymgom yn 1af, yr aelodau oedd Eos Dafydd, Jasmine Williams a Ellis Jones. Daeth y parti deulais, parti unsain, parti unsain dysgwyr, parti llefaru yn 1af ac hefyd y cor yn 1af. Llongyfarchiadau i bawb a pob lwc yn yr Eisteddfod Rhanbarth.

  Read More
 • Pel-rwyd Rhanbarth Ceredigion / Area Netball Competition

  Published 08/03/19

  Llongyfarchiadau enfawr i'r merched am ddod yn bencampwyr Ceredigion yng nghystadleuaeth pel-rwyd Rhanbarth Ceredigion. Pob lwc i chi yn y cystadleuaeth Cenedlaethol.

  Read More
 • Eisteddfod offerynnol / Intrumental Eisteddfod

  Published 07/03/19

  Llongyfarchiadau enfawr i Eos Dafydd am ddod yn 1af yn yr unawd piano ac yn 3ydd yn yr unawd telyn yn yr Eisteddfod Offerynnol Rhanbarth. Pob lwc yn y gendlaethol.

  Read More
 • Cogurdd

  Published 04/02/19

  Eleni aeth 14 o ddisgyblion ati i greu Cebab llysieuol â phesto heb gnau yn rownd yr Ysgol o Cogurdd.         Llongyfarchiadau i Ela Mablen ar ddod yn   fuddugol. Diolch i chi gyd am gystadlu a gwneud ymdrech arbennig.

   

  Read More