Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Gwyl Gerdd Dant

Llongyfarchiadau mawr i Ela Mablen o flwyddyn 3 a enillodd yr Unawd Alaw Werin i oed  cynradd yn yr Wyl Gerdd Dant yn Llandysul.Mae pawb yn falch iawn o'i llwyddiant.

Gan fod yr Wyl mor lleol, fe aeth parti cerdd dant, parti alaw werin a pharti llefaru o'r ysgol i gystadlu hefyd. Bu'n brofiad arbennig a diolch i bawb am eu ymroddiad.

Congratulations to Ela Mablen from year 3 who won the folk song solo for primary aged children at the festival in Llandysul. Everyone at the school are proud of her achevement.

As the fesitval was so local, the reciting party, folk song party and cerdd dant party went to compete. It was a special experience and thank you to everyone.