Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Llysgenhadon / Ambassadors

Creuwyd tipyn o gynwrf yn Ysgol Gynradd Aberaeron yn ddiweddar wrth i'r disgyblion ymwneud â'r dasg o ethol dau gynrychiolydd o'u plith i fod yn Llysgenhadon i Gomisiynydd y Plant yng Nghymru.

There was great excitement generated at Aberaeron Primary School recently, as pupils became involved in electing two representatives from their midst to act as Ambassadors within the School for the Children's Commissioner in Wales.

Ar ddiwedd cystadleuaeth frwd, yr ymgeiswyr llwyddiannus oedd Jack Davies Richards a Heledd Evans.  Llongyfarchiadau iddynt ac edrychwn ymlaen i'w gweld yn dysgu am eu rôl a datblygu agweddau pwysig o fewn yr ysgol.

After fierce competition, the successful candidates were Jack Davies Richards and Heledd Evans.  Our congratulations to them and we look forward to seeing them learning about their roles and helping develop important aspects within the school.