Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Diwrnod Ein Swydd Delfrydol / Dream Job Day

Braf oedd gweld holl ddisgyblion blwyddyn 2 yr ysgol wedi gwisgo i fyny fel eu swydd delfrydol. Cafwyd amrywiaeth o swyddi e.e plismon, chwaraewr pêl-droed, athrawes, milfeddyg a llawer mwy. Treuliwyd y diwrnod yn cyflwyno eu hun i’r dosbarth ac sôn am pam yr oeddent wedi dewis y swydd.

All year 2 pupils came to school dressed up as their dream job. A variety of jobs were chosen e.g. policeman, football players, teacher, vet and many more. The day was spent introducing themselves to the class and talking about why they had chosen the job