Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Siarter Iaith Ceredigion / Ceredigion Welsh Charter

Mae disgyblion blwyddyn 2 wedi bod yn brysur iawn yn creu stori Seren a Sbarc ar y cyd a ysgolion clwster Aeron. Mae’r dosbarth wedi cael cyfarfodydd rhithiol gyda Ysgol Llanarth a Chiliau Parc. Diolch yn fawr iawn i Siarter Iaith Ceredigion am drefnu ac edrychwn ymlaen at weld y stori orffenedig.

Year 2 have been very busy creating a story based on Seren and Sbarc along with schools in the Aeron cluster. The class has had virtual meetings with Llanarth and Ciliau Parc schools. Many thanks to Ceredigion Welsh Charter for organizing and we look forward to seeing the finished story.