Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Rotari / Rotary

Diolch i aelodau Rotari Bae Ceredigion am ofyn i’r plant eu cynorthwyo wrth greu anrhegion Nadolig i drigolion Min y Môr. Cafwyd diwrnod prysur yn coginio cacennau Nadolig a addurno potiau cyn plannu bylbiau. Aeth cynrychiolaeth o’r ysgol i Min y Môr i ddosbarthu’r anrhegion. Gobeithio bydd y cacennau yn flasus.

Thank you to the members of Ceredigion Bay Rotary Club for asking the children to assist them in creating Christmas presents for the residents of Min y Môr. It was a busy day cooking Christmas cakes and decorating pots before planting bulbs. Representatives from the school also went to Min y Môr ro distribute the gifts. I hope the cakes will be delicious.