Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Bore Coffi / Coffee Morning - 9.3.13

Mae aelodau Pwyllgor Ffrindiau Ysgol Gynradd Aberaeron yn cynnal BORE COFFI, Dydd Sadwrn, 9fed Mawrth rhwng 9.30 - 11.30 yn Nhy Llundain, Sgwar Alban, Aberaeron.

Croeso cynnes i bawb. Dewch i gefnogi eich ysgol os gwelwch yn dda.

The Friends of Aberaeron Primary School Committee are holding a COFFEE MORNING on Saturday, 9th March at London House, Aberaeron between 9.30 - 11.30a.m.

A very warm welcome to all - Please come along to support your school.

.Gwerthfawrogir cyfraniadau tuag at y Stondinau canlynol, os gwelwch yn dda:

Stondin Cacennau, Jam, a cynnyrch cartref

Stondin Boteli a Thuniau (Tombola) neu rhoddion raffl

A fyddech cystal a rhoi eich cyfraniadau i unrhyw aelod o'r pwyllgor neu ddod a nhw i'r ysgol am 3.30y.p. dydd Gwener, 8fed Mawrth neu allwch ddod ac unrhyw gyfraniadau i'r Stondin Gacennau gennych ar fore Dydd Sadwrn.

Donations for the following stalls would be greatly appreciated:

Cake, Jam and home produce stall

Tins and bottles stall (Tombola) or raffle donations.

Could you please deliver any donations to any Committee Member or bring it to the school on Friday at 3.30pm, 8th March or alternatively bring any cake stall donations along with you on Saturday morning.